STRAVOVÁNÍ

Vyučované obory

Výuka ve čtyřletých maturitních oborech:

 
29-41-M01 denní maturitní zkouška

Výuka ve tříletých učebních oborech:

26-51-H/01 denní závěrečná zkouška
29-54-H/01 denní závěrečná zkouška
65-51-H/01 denní závěrečná zkouška
29-51-H/01 denní závěrečná zkouška
29-51-H/01 denní závěrečná zkouška

Výuka ve dvouletých nástavbových oborech:

64-41-L/51 denní maturitní zkouška

 

Popis oborů vzdělání

TECHNOLOGIE POTRAVIN

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou je určen absolventům základních škol. Adepti během studia získají odborné znalosti jednak v oblasti technologie výroby potravin (především nápojů), hygieny a výživy, jednak v přírodních vědách. Absolventi se uplatní na pracovních pozicích, jako je potravinářský technik, vedoucí střediska v potravinářské výrobě, kontrolor jakosti ve výrobě potravin, především nápojů, technolog potravinářského provozu, dále jako pracovník odbytu potravinářských výrobků–nápojů, pracovník v oblasti marketingu potravin–nápojů či jako pracovník v oblasti ochrany životního prostředí. Po absolutoriu je rovněž možné pokračovat ve studiu oboru na vysoké škole. Žáci oboru budou vykonávat souvislou odbornou praxi na smluvních pracovištích partnerských firem. Obor je podporován stipendiem zřizovatele (Olomoucký kraj).

ELEKTRIKÁŘ

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky umožňující provádět výrobní, montážní a diagnostické práce včetně instalací slaboproudých elektronických zařízení s použitím základních znalostí silnoproudé elektrotechniky. Absolventi ovládají komplexní montáž, údržbu, revize a opravy číslicových elektronických systémů. Nosný program je zaměřen na číslicovou elektroniku v oblastech spojených se službami a technickým servisem zabezpečovacích, signalizačních a kontrolních zařízení. Ti, kteří vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro absolventy učebních oborů. Tento obor je zařazen mezi obory podporované stipendiem, které je finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje.

CUKRÁŘ

Tříletý učební obor pro dívky i chlapce s uměleckými sklony a fantazií. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu, který umožňuje výkon povolání jak ve speciálních cukrářských provozovnách všech forem a vlastnictví, tak na zvláštních pracovištích velkých renomovaných podniků a hotelů. Jde o obor vyučovaný na SOU s velkou tradicí. O kvalitě výuky svědčí řada ocenění z významných oborových soutěží. Maturitní vysvědčení mohou absolventi získat v nástavbovém studiu.

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Je určen pro chlapce i dívky s dobrou pamětí, kultivovaným vystupováním a organizačními schopnostmi. Umožňuje všestranné uplatnění v restauračních a hotelových provozech všeho druhu a úrovní. Jelikož je věnována velká péče výuce cizích jazyků, je absolvent schopen pracovat i v zařízeních s mezinárodní klientelou. Zájemci z řad žáků tohoto oboru mají možnost během studia absolvovat barmanský kurz vedený předními českými barmany. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro absolventy učebních oborů.

Výrobce potravin: Pivovarník - Sladovník

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky umožňující vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví a pivovarnictví. Absolvent řídí výrobu všech druhů sladu, stanovuje ukončení jednotlivých fází výroby piva, vede evidenci průběhu kvašení a dokvašování, stáčí pivo, kontroluje mytí, sanitaci zařízení a výrobních prostorů. Samostatně kontroluje množství a jakost surovin, odebírá vzorky pro laboratorní stanovení kvality, sleduje průběh výrobního a pracovního procesu a provádí pro zabezpečení kvality výroby. Absolventi mají možnost získat úplného středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou v nástavbovém studiu.

Výrobce potravin: Mlékař

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Absolventi se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin v pozici zaměstnance v příslušné potravinářské výrobě při průmyslovém zpracování surovin, pomocných látek a přísad na výrobky mlékárenské. Absolventi jsou připraveni obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků podle standardů, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

PODNIKÁNÍ

Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou je určeno absolventům tříletých učebních oborů skupiny "H". Studium je zaměřeno na rozvoj a aplikaci poznatků z ekonomie, práva, managementu, marketingu a elektronické komunikace. Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat. Úspěšní absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších i vysokých školách.

IMG_5679 IMG_5683 IMG_5690